عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
قوانیین نوسازی

ﮔﺰﻳﺪه ای ازﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی

ﻣﺎده 2 - در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ازﺗﺎرﻳﺦ اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 1348 و در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ازﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ وزارت ﻛﺸﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم

ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪاراﺿﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎو ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت واﻗﻊ درﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻋﻮارضﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮارﻣﻲﺷﻮد. ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻮارضﻣﺬﻛﻮررا وﺻﻮل ﻛﺮده و ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ

ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﻣﺼﺮفوﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ ازاﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﻏﻴﺮ ﻣﻮاردﻣﺼﺮح دراﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در

ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دراﻣﻮال دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارضﻣﺬﻛﻮردرﻣﺎده 2 ﺣﻖ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع درآﻣﺪ دﻳﮕﺮی ﻛﻪدراﺛﺮ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮدﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪﻣﺼﺮفﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

ﻣﺎده 3 - درﻣﻮردﻋﻮارضﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و اراﺿﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻛﻪدراﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻠﻐﻲ ﻣﻲﮔﺮدد

ﺑﻘﺎﻳﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺮداری ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوزاﺧﺘﻼف دراﺻﻞ ﻋﻮارضﻃﺒﻖ ﻣﺎده 77

ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻣﺎده 4 - ﺑﻬﺎی اراﺿﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﺬﻛﻮردرﻣﺎده 2 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻤﻴﺰی ﺷﻬﺮداری ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎیﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 2 ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف دو ﺳﺎل ازﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻤﻮل، ﻣﻤﻴﺰﻳﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮررا ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ

ﺿﻮاﺑﻂ ذﻳﻞ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﻣﺎدامﻛﻪﻣﻤﻴﺰی ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪهﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪاز ﻃﺮف ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎمﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼمﻣﻲﮔﺮددﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ و ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ اﻣﻼک ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ درﻣﻤﻴﺰی اراﺿﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻣﻤﻴﺰی ﻫﻤﻜﺎری

ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ازاﻧﺠﺎماﻳﻦﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻣﻤﻴﺰی درﻣﻮرداراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺪون ﺣﺼﺎرﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻋﻠﻲاﻟﺮأس و درﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﺎت و اراﺿﻲ ﻣﺤﺼﻮرﺑﺎاﻋﻼمﻛﺘﺒﻲ ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﻧﻤﺎﻳﻨﺪهدادﺳﺘﺎن واردﻣﻠﻚ

ﺷﺪه اوراق ﻣﻤﻴﺰی را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺎده 5 - ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺬﻛﻮردرﻣﺎده 4 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع

ﻋﻤﻮماﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و درﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 2 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ زﻣﻴﻦﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت واﻗﻊ در

ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎمﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﺎن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮفﺷﺶ ﻣﺎه ازﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻠﻚ را ﺑﺎ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪﻣﻠﻚ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮردرﻣﺎده 4 ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری اﻋﻼمدارﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎهدرﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮرﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪاﻋﻼمﺑﻬﺎ اﻗﺪامﻧﻜﻨﻨﺪ ﻋﻮارضﻣﺘﻌﻠﻘﻪﺑﺮای ﻣﺪت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻪدو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻣﺎده 6 - ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺲ ازاﻋﻼم ﺿﻮاﺑﻂﻃﺒﻖ ﻣﺎده 5 و ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻤﻴﺰی ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮدﻛﻪﺑﻬﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎمﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻛﻤﺘﺮازﻫﻔﺘﺎددرﺻﺪ (70%) ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 4 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻋﻮارض

ازﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻤﻴﺰی ﺑﻪدو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻣﺎده 8 - اﻋﺘﺮاﺿﺎت راﺟﻊ ﺑﻪﻣﻤﻴﺰی درﻣﻮرداﺧﺘﻼف ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﻲ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت و ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﻚ و ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﻚ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 4 اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداری در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 2 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪاﻋﺘﺮاﺿﺎت راﺟﻊ ﺑﻪارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﻼک و ﺣﻘﻮقﻛﺴﺐ و ﭘﻴﺸﻪ و ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪاﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﻮﺳﺎزی و

اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﻌﺎﺑﺮ درﻛﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی ﻛﺸﻮردرﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﺳﻪﻧﻔﺮ اﻓﺮادﻣﺤﻠﻲ ﺑﺼﻴﺮ و ﻣﻄﻠﻊ درﺗﻘﻮﻳﻢ

اﻣﻼک ﻛﻪﻳﻚ ﻧﻔﺮ آن از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف رﻳﻴﺲ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف وزارت ﻛﺸﻮرﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻲﺷﻮدﺑﻪﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎءﻛﻤﻴﺴﻴﻮن دراﻳﻦ ﻣﻮردﻗﻄﻌﻲ و ﻻزماﻻﺟﺮاءاﺳﺖ و رﺳﻴﺪﮔﻲ

ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﻲ ازاﺟﺮای اﻳﻦﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮاًدر ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 77 ﻗﺎﻧﻮن

ﺷﻬﺮداری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 10 - ﻋﻮارضﻫﺮ ﺳﺎل دراول ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه آن ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری

ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه 1 - ازﻋﻮارضﻣﺆدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮرﻋﻮارضﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﻫﺮ ﻣﻠﻚ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ دهدرﺻﺪ ﻋﻮارضآن ﺳﺎل

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﺰه ﻣﻨﻈﻮر و ﻛﺴﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻛﻬﻨﻪ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﻮدﺑﻪﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل از

ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﻤﺎمﺑﻨﺎ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪهدرﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ازﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارضﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﺑﻬﺎی اﻋﻴﺎﻧﻲ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮕﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ درﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دراﺣﺘﺴﺎب ﻋﻮارضﻣﻨﻈﻮرﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده 12 - ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 2 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف دو ﻣﺎه ازﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎءﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮردرﻣﺎده 10

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺆدﻳﺎﻧﻲ راﻛﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارضاﻣﻼک ﺧﻮداﻗﺪامﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮق و ﮔﺎزﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ و

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮرﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻼمﻣﻬﻠﺖ دوﻣﺎﻫﻪﺑﻪﻣﺆدی ﻫﺮﮔﺎهﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺮداری ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎءﻣﻬﻠﺖ وﺻﻮل ﻧﺸﻮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻗﻄﻊ ﺑﺮق و ﮔﺎزﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﻠﻜﻲ او اﻗﺪامﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده 13 - درﻫﺮ ﻣﻮردﻛﻪﻋﻮارضﻳﺎ ﺣﻖ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻳﻚ ﻣﻠﻚ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد و ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺮددﻋﻼوه ﺑﺮ

ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻪﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖﻋﻴﻦ ﻣﻠﻚ وﺳﻴﻠﻪﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺮداری ﺑﻮده و ﺷﻬﺮداری ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ

ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻮارضﻳﺎ ﺣﻖ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ را ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖﻫﺎی ﻣﻘﺮرﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻣﺬﻛﻮردرﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻧﭙﺮدازدﺑﺎ ﺻﺪور

اﺟﺮاﺋﻴﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮدازﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﻴﻔﺎءآن ازﻋﻴﻦ ﻣﻠﻚ اﻗﺪامﻛﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1 - ادارات و دواﺋﺮ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻬﺮداری ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﺪوراﺟﺮاﺋﻴﻪ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺒﻖ

ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪاﺟﺮایاﺳﻨﺎدرﺳﻤﻲ ﻻزماﻻﺟﺮاءﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2 - درﻗﺒﺎل اﺟﺮاﻳﻴﻪﻫﺎی ﺻﺎدره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺨﺺﻣﺆدی ﻣﺠﺎزﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺎده 28 - ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮارضﺷﻬﺮداری ﻛﻪﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ وﺻﻮل ﻋﻮارضﺷﻬﺮداری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 74 ﻗﺎﻧﻮن

اﺻﻼح ﭘﺎرهای ازﻣﻮاد و اﻟﺤﺎقﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1345 ﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﺮﺳﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم

ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ﻣﺎده 13 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺻﺪوراﺟﺮاﺋﻴﻪوﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.تاریخ انتشار : 8 مهر 1392