عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
اعضای شورای اسلامی شهر ماکلوان

اعضای شورای اسلامی شهر ماکلوان :  آقایان

1- فرهاد نیک نهاد   2- عظیم نفیسی  3- قاسم عاشورپسند  4- هدایت یاری نژاد  5- جعفر صولتی

همچنین اعضای محترم شورای اسلامی شهر ماکلوان آقای فرهاد نیک نهاد را به عنوان رئیس شورای اسلامی این شهر انتخاب نمودند./تاریخ انتشار : 14 مهر 1392