عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت واگذاری خدمات رفت و روب شهری،فضای سبز به استناد مجوز شماره 1100/ش مورخ95/03/03 شورای اسلامی شهر ماکلوان

موضوع مناقصه:تامین نیروی انسانی جهت واگذاری خدمات رفت و روب شهری،فضای سبز

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری ماکلوان

مبلغ تضمین: 150/000/000ریال

نوع تضمین:ضمانت نامه بانکی،یا چک تضمین شده در وجه شهرداری ماکلوان یا وجه نقد واریز به شماره حساب بانکی شهرداری 55475187940083/02 نزد پست بانک شهر ماکلوان

هزینه خرید اسناد مناقصه:مبلغ200/000 ریال واریز به حساب شماره 55475187928625/02 پست بانک شعبه ماکلوان به نام درامد شهرداری ماکلوان.

تاریخ فروش اسناد مناقصه:از تاریخ 95/03/16 لغایت 95/03/23 میباشد.

اخرین مهلت ارائه پیشنهادها:95/04/06 روز یکشنبه تا ساعت 10صبح

تاریخ بازگشایی پاکت ها:روز یکشنبه مورخه 95/04/06 ساعت 11صبح

محل فروش اسناد:شهرداری ماکلوان-مالی

محل تحویل اسناد: شهرداری ماکلوان-مالی

شرکت کنندگان در مناقصه:میبایست دارای گواهی صلاحیت خدماتی معتبر از اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی در سال جاری باشند.

هزینه اگهی:به عهده برنده مناقصه است.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است متقاضیان میتوانند برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34753213 تماس حاصل نمایند.

 

 

                                                                                                                                                                          محمد علی صادقی

                                                                                                                                                                        شهردار ماکلوانتاریخ انتشار : 17 خرداد 1395