عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
جلسه بخشدار و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور شهردار ماکلوان

جلسه ای با حضور بخشدار سردارجنگل و اعضای شورای اسلامی شهر ماکلوان و شهردار ماکلوان پیرامون مسائل شهری و استقرار ادارات در شهرداری برگزار شد در این جلسه به برنامه های آینده شهر زیبای ماکلوان اشاره شد...تاریخ انتشار : 27 آذر 1392