عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
قانون شهرداری           ‌قانون شهرداری‌فصل اول - در تأسیس شهرداری‌ماده 1 - در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.‌تبصره 1 - در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل...
تاریخ انتشار : 7 تیر 1393