عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
ﮔﺰﻳﺪه ای ازﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ﻣﺎده 2 - در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ازﺗﺎرﻳﺦ اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 1348 و در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ازﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ وزارت ﻛﺸﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪاراﺿﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎو ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت واﻗﻊ درﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻋﻮارضﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ...
تاریخ انتشار : 8 مهر 1392