عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
ماده ۵   بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان ( فعلا " شوراهای اسلامی شهر جایگزین شده...
تاریخ انتشار : 8 مهر 1392