عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
  لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ﻣﺎدﻩ ١: هﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮآﺖهﺎی دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ، هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮداریهﺎ و...
تاریخ انتشار : 8 مهر 1392