عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
ماده ۱۱۰   ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ )  نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل ویا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با...
تاریخ انتشار : 8 مهر 1392