عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
رئیس شورای اسلامی شهر ماکلوان جناب آقای فرهاد نیک نهاد...
تاریخ انتشار : 19 آبان 1392

اعضای شورای اسلامی شهر ماکلوان :  آقایان 1- فرهاد نیک نهاد   2- عظیم نفیسی  3- قاسم عاشورپسند  4- هدایت یاری نژاد  5- جعفر صولتی همچنین اعضای محترم شورای اسلامی شهر ماکلوان آقای فرهاد نیک نهاد را به عنوان رئیس شورای اسلامی...
تاریخ انتشار : 14 مهر 1392