عوارض خودرو

1

پر بازديدترين
جديدترين
ماده ۱۰۰ مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور...
تاریخ انتشار : 8 مهر 1392